Расписание онлайн уроков

Расписание онлайн уроков

5-а,б5-в,г5-д,е,ж6-а,б6-в,г6-д, е, ж7-а,б7-в,г7-д,е
дуйшомбу18.00-8.30кыргыз тилитарыхматематикаматематикаорус тилигеографиякыргыз тилиматематикакыргыз тили
28.40-9.10тарыхкыргыз тиличет тилибиологиячет тилиорус тилитарыхорус адабиятычет тили
39.20-9.50математикачет тиликыргыз тиличет тилигеографияматематикаматематикакыргыз тилиорус адабияты
410.00-10.30чет тилиматематикакөркөм өнөрорус тилибиологиякыргыз тилиорус адабиятычет тилитарых
510.40-11.10көркөм өнөркыргыз тилитарыхгеографиякыргыз тиличет тиличет тиликыргыз тилиматематика
611.20-11.50кыргыз тиликөркөм өнөркыргыз тиликыргыз тилиматематикабиологиякыргыз тилитарыхкыргыз тили
шейшемби18.00-8.30Адам ж/а коомматематикаорус адабиятыинформатикадене тарбиятарыхгеографиятехнологиядене тарбия
28.40-9.10орус адабиятыадам ж/а коомматематикачет тилитарыхдене тарбиядене тарбиякыргыз тилиорус тили
39.20-9.50кыргыз тиличет тилиадам ж/а коомтарыхкыргыз тиликыргыз тилибиологиядене тарбиягеография
410.00-10.30математикакыргыз тиличет тиликыргыз тилиинформатикачет тилитехнологияорус тиликыргыз тили
510.40-11.10чет тилиорус адабиятыкыргыз тиликыргыз тиличет тиликыргыз тиликыргыз тилибиологиятехнология
611.20-11.50дене тарбиякыргыз тилиинформатикаорус тилигеографиябиология
шаршемби18.00-8.30математикаматем(компон)кыргыз тиликыргыз тилиадам ж/а коомматематикатарыхчет тилиорус адабияты
28.40-9.10чет тилиматематикаматем(компон)географиякыргыз тилиорус тилиматематикатарыхфизика
39.20-9.50орус тиличет тилиматематикабиологиягеографияадам ж/а коомчет тилиорус адабиятытарых
410.00-10.30дене тарбиякыргыз тиличет тилиорус тилибиологиягеографияфизикаматематикакыргыз тили
510.40-11.10матем(компон)дене тарбияорус тилиадам ж/а коомматематикакыргыз тилиорус адабиятыкыргыз тилиматематика
611.20-11.50кыргыз тилиорус тилидене тарбияматематикаорус тилибиологиякыргыз тилифизикачет тили
бейшемби18.00-8.30чет тиликыргыз тилиматематикачет тилитарыхкыргыз тилиорус тилигеографиядене тарбия
28.40-9.10информатикачет тиликыргыз тилитехнологиякыргыз тилиматематикакыргыз тилиинформатикагеография
39.20-9.50кыргыз тилимузыкачет тиликөркөм өнөртехнологиячет тилиматематикакыргыз тилиматематика
410.00-10.30математикаинформатикамузыкатарыхкөркөм өнөртехнологияинформатикадене тарбияорус тили
510.40-11.10музыкаматематикаинформатикакыргыз тилиматематикатарыхдене тарбияорус тилиинформатика
611.20-11.50дене тарбиядене тарбиядене тарбияматематикачет тиликөркөм өнөргеографияматематикакыргыз тили
жума18.00-8.30чет тилитабият таанууорус тиликыргыз тилиорус адабиятыматематикаматематикакөркөм өнөрмузыка
28.40-9.10тарыхтехнологиякыргыз тиличет тилимузыкаорус адабиятыкөркөм өнөрматематикачет тили
39.20-9.50технологиячет тилитарыхорус адабиятычет тилидене тарбиямузыкакыргыз тилифизика
410.00-10.30кыргыз тилиорус тилитабият таануумузыкадене тарбиякыргыз тиликыргыз тиличет тиликөркөм өнөр
510.40-11.10табият  таануутарыхчет тилиматематикакыргыз тилимузыкафизикамузыкаматематика
611.20-11.50орус тиликыргыз тилитехнологиядене тарбияматематикачет тиличет тилифизикакыргыз тили
8-а,б8-в,г8-д,е9-а,б9-в,г9-д10-а,б,в11-а,б
дуйшомбу113.30-14.00физикаматематикаинформатикаматематикаадам ж/а коомкыргыз тиличет тилифизика
214.10-14.40дене тарбиятарыхматематикакыргыз тилифизикагеографиядене тарбияорус тили
314.50-15.20тарыхкыргыз тилифизикаАдам ж/а коомгеографиятехнологияматематикачет тили
415.30-16.00математикаинформатикакыргыз тилитехнологиякыргыз тилифизикафизикадене тарбия
516.10-16.40информатикафизикадене тарбияфизикатехнологияматематикаорус тилитарых
616.50-17.20кыргыз тилидене тарбиятарыхгеографияматематикаадам ж/а коомкыргыз тиликыргыз тили
шейшемби113.30-14.00биологияорус адабиятыматем(компон)орус адабиятыбиологиядене тарбияАЧДгеография
214.10-14.40чет тилигеографиякыргыз тилибиологиякыргыз тилитарыхкыргыз тилиматематика
314.50-15.20орус адабиятыматем(компон)чет тилидене тарбияорус адабиятычет тилигеографияадам ж/а коом
415.30-16.00географиякыргыз тилибиологиякыргыз тилитарыхбиологияхимияорус адабияты
516.10-16.40матем(компон)биологияорус адабиятычет тилидене тарбияорус адабиятыадам ж/а коомАЧД
616.50-17.20кыргыз тиличет тилигеографиятарыхчет тиликыргыз тилиорус адабиятыхимия
шаршемби113.30-14.00дене тарбияинформатикаматематикахимияорус тилиматематикафизикабиология
214.10-14.40кыргыз тилиматематикахимиякыргыз тилиадам ж/а коомгеографиячет тилифизика
314.50-15.20информатикадене тарбиятарыхорус тилигеографияхимиякыргыз тиличет тили
415.30-16.00математикатарыхкыргыз тилиадам ж/а коомматематикакыргыз тилибиологиятарых
516.10-16.40химиякыргыз тилиинформатикаматематикахимияорус тилиматематикакыргыз тили
616.50-17.20тарыххимиядене тарбиягеографиякыргыз тилиадам ж/а коомматематика
бейшемби113.30-14.00биологиякыргыз тилиматематикакыргыз тилибиологиякыргыз тилиорус тиликыргыз тили
214.10-14.40кыргыз тилиматематикабиологиябиологиячет тилифизикадене тарбияматематика
314.50-15.20орус тиличет тилифизикачет тиликыргыз тилиматематикатарыххимия
415.30-16.00математикафизикачет тилифизикатарыхбиологияхимияорус тили
516.10-16.40физикаорус тиликыргыз тилиматематикафизикатарыхматематикадене тарбия
616.50-17.20чет тилибиологияорус тилитарыхматематикачет тиликыргыз тиликыргыз тили
жума113.30-14.00кыргыз тилиорус адабиятыматематикаматематикахимияорус адабиятыАЧДкыргыз тили
214.10-14.40химияматематикакыргыз тилиинформатикакыргыз тилихимияматематикаорус адабияты
314.50-15.20орус адабиятыхимиятехнологиядене тарбияматематикаинформатикакыргыз тилиАЧД
415.30-16.00географиятехнологияхимиякыргыз тилидене тарбиякыргыз тилифизикаматематика
516.10-16.40технологиягеографияорус адабиятыхимияорус адабиятыматематикатарыхфизика
616.50-17.20математикакыргыз тилигеографияорус адабиятыинформатикадене тарбияорус адабиятыкыргыз адабияты

Урматтуу 1-11-класстын окуучулары!

2020-жылдын 4-чейрегинде каралган окуу программасын аралыктан окууга киришесиӊер.  Мугалимдер даярдаган сабактарды окуу үчүн ѳз классыӊарды тандооӊор керек. Ал эми кошумча тапшырмаларды  предметтик мугалимиӊерди тандоо жолу аркылуу ала аласыӊар. 

онлайн дарстарында жана окуу программалары пайдасы - Victor Mochere

 ЭСКЕРТҮҮ

 1. Ар бир предмет боюнча даярдалган сабактарга ѳзгѳчѳ кѳӊүл буруп, сабакта камтылган тапшырмаларды толук аткарганга аркет жасагыла.

 2. Аткарган тапшырманын жыйынтыгын предметтик мугалимдин вотсап телефон номерине жѳнѳткүлѳ.

 3. Ар бир класс ѳзүнчѳ элекрондук тайпа түзүп, предметтик мугалимдерди кошуп алгыла.

 4. Тапшырмалардын аткарылыштарын предметтик мугалимиӊерге эртеӊ мененки саат 10-00 дѳн кечки саат 18-00 чейин гана жѳнѳткүлѳ.

 5. Эгерде предметтик мугалимиӊер менен байланыша албасаӊар класс жетекчиӊерге билдиргиле.

 6. Мугалимдерге сабактан сырткары орунсуз суроолорду, видео материалдарды,  сүрѳттѳрдү жѳнѳткѳнгѳ тыюу салынат.

  Башталгыч класстын мугалимдери

  Абдыкалык кызыАйпери3-д класс778103459558168209
  АбдилазизоваАйгул2-д класс770264226558168207
  АсановаРоза2-ж класс702298411558168189
  Асанбек кызыАнара2-з класс708376689558168190
  Болотбек кызыЖазгул2-г класс502030499558168192
  БукараеваКарлыгач4-б класс707222042558168193
  БейшекееваЭлиза2-е класс708319331558168223
  КиркирековаБурул Мурзалиевна4-в класс701103283558168198
  КыдыбыеваКымбат  Асанбековна2-а класс701103270558168218
  КырмыкееваАнара Эсеналиевна2-в класс701103246558168199
  СариеваЖылдыз Турдалиевна1-а, 3-а класс770600225558168226
  Болокбай кызыМинара3-ж класс708566472558168258
  ШадымановаГулмайрам3-б, 4-д класс772927337558168232
  НурматоваАида3-г класс700014191558168234
  ИбраимкуловаДиана4-г класс500705073558168237
  Нурланбек кызыАлина4-е класс705252426558168238
  Рустам кызыАсель3-е класс709726343558168241
  ЧолпонкуловаЭльноза1-д класс708634764558168242
  МурсалиеваАсиза1-г класс705882788558168243
  Нурланбек кызыАйгерим1-б класс703464428558168255
  Урмат кызыНуржанат2-в класс709694030558168247
  ШабиноваАльбина1-в класс702071797558168248
  ТемирбековаАйжамал2-б класс706440006558168217
  Кадыркул кызыМээрим1-е класс500307984558168249
  ОрозбековаМахабат4-ж класс707092908558168250
  ОмурбековаАзиза4-а класс779445861558168252
  Тойбек кызыЖазым1-ж класс779555089558168221

         Кыргыз тили жана адабияты мугалимдери

  КурманбековаКарлыгач Жумакадыровна709280607558168229
  СуйуналиеваМадина Музурбековна705299140558168178
  ТурунтаеваКалбу Амираевна773968670558168180
  УрматоваАйчурок Дуйшеевна771967379558168182
  СагымбаеваГулзат Муратбековна702270378558168227
  КабыловаДавлетай Таирвона773129275558168233
  ТабылдиеваАйжан708797218558168225

         Орус тили жана адабияты мугалимдери

  АлидиноваЖазгул0558168224
  БекмурзаеваНургул700481007558168194
  ТентиеваАйнагул Касанакуновна704150044558168179
  ТурсуноваДамира Турсуновна706590808558168184
  Сыдыков Камил Бакирович773079096558168215
  ЖакыпбековаМунара704950825558168260
  СатыбалдиеваАйнагуль779830330558168214
  РыскулбековаНуркыз709809539558168177
  Майрамбе кызыЖылдыз707305639558168211
  МырзабековаКымбат707138906558168204

  Англис тили  мугалимдери

  ДоолотоваНаргиза778280379558 168 220
  ДостиеваЖыпар706021182558168196
  ОроскановаГулнура700339433588168257
  Жолдошбек кызыГулзат704759775558168256
  ИсираиловаНурзат Курманакуновна709497634558168231
  НиязбаеваРыскуль550645481558168245
  ЖумабековаЖазира709358504558168246
  ОкеноваЧынара703553557558168254
  КараталоваАйниса556878086558168195

  Математика, физика, информатика мугалимдери

  Адамата кызыДинара703572768558168186
  АпсалиеваБегайым Ташболотовна707427971558168187
  АсаркуловаГулай Барктабасовна550108475558168191
  Шайдуллаевагулмира Осоровна778584296558168183
  СаданалиеваМахабат Сатыбалдиевна701103298558168185
  ИшеноваСангул707769150558168235
  СабыроваБурма771564296558168236
  СалимоваАйнура707290583558168239
  ЭрнисоваАсел707030355558168240
  ТөлөнбаеваЧынара500006552558168244

  Химия,биология, тарых мугалимдери

  КазаковаНургул Омурбековна701103277558168197
  КыдыроваБубубатма  Аалиевна700432454558168219
  МаманазароваСырга Бектемировна701103249558168175
  МусабековаБермет Болотбековна777112338558168176
  НаркозиеваАйнагул Тойматовна773069683558168230
  СагынбековаАсыл Жолдошбековна552700257558168213
  СамсалиеваАйжан500860782558168102
  СатыбалдиеваЧолпон707587240558168212